Ingvald Back ny ordförande 2016

03.11.2016 kl. 14:10

Jacob Tegengren-Sällskapet rf.

 

Förslag till Verksamhetsberättelse 2017 inför vårmöte 22.3.2018 (årgång 32)

 

Jacob Tegengren-Sällskapet kan vid sitt vårmöte blicka tillbaka på ett aktivt verksamhetsår. Ett år som innebar att vi tack vare stöd från Svensk-Österbottniska Samfundet, Vörå kommun, Vörå Sparbank/Aktia och Vaasan Markkinavoimat har klarat ekonomin väl.

         

Verksamheten i Tegengrengården har blivit den centrala platsen för Sällskapets möten, öppet hus och besök av olika gäster, vilket gästboken vittnar om.

Sällskapet deltog traditionellt i det kommunala arrangemanget under Vörådagarna.

 

Det nordiska samarbetet har fortsatt genom regelbundna kontakter till DELS och till vänföreningen Erik Johan Stagnelii vänner och Britt G. Hallqvist-sällskapet. Vårt sällskap är medlem i DELS, som är förbundet för de litterära sällskapen i Sverige och får del av litterära nyheter via tidningen Parnass. Även medlemskapet i vårt eget förbund Nimikkoseurat ger möjligheter till god information om vad som händer i de litterära sällskapen i vårt eget land.

 

Ornitologiutskottet

 

Glädjande är att arbetet med utgivningen av bokverket om Tegengrens fåglar pågår bland våra aktiva ornitologer. Ornitologiutskottet har fått understöd från Svensk-Österbottniska Samfundet för den arbetsgrupp som skriver boken. Biografin över Jacob Tegengrens livsverk, som skrivits av Erik Liljeström och Gunilla, revideras av Johanna Liljeström-Kontor beräknas bli klar under år 2018 i samarbete med Svensk-Österbottniska Samfundet.

 

Till traditionerna inom ornitologiutskottet hör den årliga fågelskådningsguidningen i juli i Vöråterrängen. Fågelkännaren kaplan Tomas Klemets fungerar som ledare. Samarbete med Oravaisnejdens naturvetarklubb fortsatte under året. I augusti en gåssafari. Deltagarna får   räkna och lyssna till fåglarna och uppleva när hundratals gäss och tranor kommer in för övernattning vid fågeltornet.

 

Övrig verksamhet

 

Som disponent för Tegengrengården har Gustav Lundström fungerat och tillsammans med Svea Södergård handhaft anskaffningarna till gården och skött serveringen vid föreningens möten och besök.

 

Tegengren-kvartetten har medverkat vid olika publika tillfällen.

 

Avsaknaden av brandsäkra arkiv för föreningarna i Vörå är fortfarande ett faktum. Erik Liljeström arbetar vidare kring projektet att få till stånd ett Föreningarnas Hus i Vörå. Jacob Tegengrensällskapet följer med i kulisserna och avvaktar hur projektet fortskrider.

 

 

 

         Styrelsen                                                             

Föreningens styrelse har under året bestått av Ingvald Back som ordförande med Kurt Söderberg som viceordf. Övriga styrelsemedlemmar har varit var Gustav Lundström (suppleant John Österlund), Ralf Toppar (suppleant Kurt Henriksson), Svea Södergård (suppleant Hans Sandvik), Leif Öling (suppleant Tomas Klemets) Bernice Eklund, kassör (suppleant Inger Back), Marja-Lena Södergård (suppleant Barbara Strand Blomström)

.

Styrelsen höll under året 4 möten. Medlemsbrev utsändes under vårterminen med en påminnelse om betalning av medlemsavgift. Allt flera medlemmar använder numera e-post. Övriga medlemmar får medlemsbreven per post.

 

Ordförandens i de olika utskotten samt styrelsens presidium fungerar som styrelsens arbetsutskott.

 

Litteraturutskottet har under året bestått av Marja-Lena Södergård, ordförande. Övrig medlem har varit Eva Hietanen.

 

Ornitologiutskottet har bestått av Leif Öling, ordförande, Tomas Klemets vice, ordförande, Allan Stenmark och Kaj Gråbbil.

 

Hembygds- och museiutskottet har bestått av Gustav Lundström, ordförande, Einar Pollars, John Österlund och Svea Södergård.

 

Arkeologiutskottet har bestått av Ralf Toppar ordf. Olav Björk, Kurt Henriksson, Leif Öling.

 

Föreningens ekonomi

Bokföring och bokslut har handhafts av Börje Helsing .

Revisor har varit CGR-revisorn Hans Jåfs.

Bokslutet framgår av bilaga till årsberättelsen.

 

         Hemsida

         Sällskapets hemsida www.tegengren.fi  ger närmare information om föreningen, dess 

         verksamhet och aktuella frågor. Föreningens 25 års historik sänds som medlemsförmån 

         till nya medlemmar och på begäran för 5 euro till andra som önskar få boken.

       

Medlemsvård

Sällskapet sänder traditionellt ut ett antal medlemsbrev till sina medlemmar inklusive kallelse till vår- och höstmöten.

 

Soiré för att uppmärksamma Finland100 år den 21.3.2017

Jacob Tegengrensällskapet inbjöd till en musikalisk litterär soiré för att påminna om att Jacob Tegengren var en av de kulturpersonligheter som gjorde insatser kring tiden för Finlands självständighetsförklaring. Dennis Rundt hade ett anförande som senare blev till en artikel i Vasabladet, Erik Liljeström rapporterade om situationen med biografin och Gunilla Tegengren berättade om Jacob Tegengren ur släktens perspektiv. Tegengrenkvartetten framförde sånger och tillfället avslutades av Marja-Lena Södergård med den självkomponerade sången ” Från vidden blåser vinden” med text av Viola Renvall.

 

Styrelsen för Jacob Tegengren-Sällskapet rf. :         Ingvald Back            Ralf Toppar             

Bernice Eklund                Kurt Söderberg           Svea Södergård          Gustav Lundström

 

Leif Öling       Marja-Lena Södergård      

Marja-Lena Södergård